تعبیر خواب مهمانی - مهمان داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش تور گرجستان ارزان، با تعبیر خواب مهمان، تعبیر خواب مهمانی، تعبیر خواب مهمانی رفتن، تعبیر خواب مهمان (ناخوانده) سرزده و تعبیر خواب پذیرایی و غذا دادن به مهمان همراه ما باشید.

تعبیر خواب مهمانی - مهمان داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟

سرویس سرگرمی - به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می شود که معمولا روانشناسان برای حل مسائل روحی به آنالیز خواب ها می پردازند. مجموعه تعبیر خواب خبرنگاران با آنالیز روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب ها به این موضوع پرداخته است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ، دیدن مهمانی و ضیافت در خواب می تواند اشاره به تصاویر زیر در زندگی واقعی فرد رویابین داشته باشد:

مهمانی: ارتباطات اجتماعی، احساس شناخته شدن یا دیده شدن و انتخاب شدن، احساسات مربوط به طبقه اجتماعی، صندلی یا موقعیت فرد در جامعه، فرصت تجاری یا فرصت های دیگر، احساسات مربوط به خوردن و نوشیدن، غریزه تحت تاثیر قرار دادن دیگران و یا تحت تاثیر قرار دریافت.

با دیدن مهمان در خواب شادی ای دوطرفه ایجاد می شود. هم ما از دیدن مهمان شاد می شویم و هم او از دیدن ما. بنابراین نوعی بهره دوجانبه است. مهمان و مهمانی دادن در خواب تعابیر مختلفی دارد که بایستی همه جوانب و موضوع خواب در نظر گرفته شود. چگونگی رفتار با مهمان و برخورد آن تأثیر بسزایی در تعبیر خواب داشته و معبرین بایستی با توجه به شرایط و ویژگی های هر شخص به تفسیر خواب بپردازند.

تعبیر خواب مهمان چیست؟

برایت مى گوید:

 • اگر خواب ببینید مهمانى به خانه ى شما آمده است، نشانه ى آن است که باید مراقب کارهایتان باشید.
 • اگر خواب ببینید خودتان مهمان هستید، نشانه ى آن است که دچار ضرر مالى مى شوید.

ابن سیرین می گوید:

 • تعبیر خواب مهمان کردن، جمع شدن برای چیزی می باشد.
 • اگر در خواب ببینی گروهی را مهمان نموده ای، تعبیرش این است که مشغول کاری می شوی که به خاطر آن نمی توانی به کارهای دیگر رسیدگی کنی.
 • اگر ببینی تو را برای مهمانی به باغی پر از میوه برده اند در جنگ با دشمنان دین شهید می شوی.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی مهمانی همراه موسیقی و چنگ و چغانه و نی و پایکوبی می باشد، تعبیرش مصیبت است.

 • اگر خواب ببینید به منزل شما مهمان آشنا آمده و صحبت های آنان مهربانانه و محبت آمیز است، دوستان زیادی خواهید داشت. اگر مهمانان شما غریبه بودند، و صحبت های آنان مهربانانه بود، در کاری با دیگران به توافق خواهید رسید.
 • اگر رفتار مهمانان با شما به صورت اغراق آمیزی با خوش و بش و شادمانی همراه بود، دشمنانی دارید که بر علیه شما رفتار سویی در سر می پرورانند.
 • اگر خواب ببینید در مهمانی، دیگران با شما دعوا کردند، از رفتار و اعمال شما در بیداری تمجید خواهد شد و شما را به نیکویی یاد خواهند کرد.

کارل یونگ:

 • دیدن مهمان در خوابتان بیانگر چالش ها و علایق جدید در زندگی تان است. شما برای ماجراجویی آماده اید.
 • خواب دیدن اینکه شما مهمان هستید، بیانگر یک فرآیند یا مساله در زندگی تان است که موقتی است. این را در نظر بگیرید که از شما به عنوان یک مهمان پذیرایی می شده است (به شما خوشامد گفته می شده است)

تعبیر خواب شادی و شادمانی (خندیدن)

تعبیر خواب مهمان داشتن

کارل یونگ: خواب دیدن اینکه شما یک مهمان چند روزه دارید بیانگر ماهیت وفق پذیر شماست. شما تمایل دارید که احتیاج های دیگران را قبل از احتیاج های خودتان تغذیه کنید.

تعبیر خواب مهمانی رفتن

 • اگر کسی خواب ببیند در اجتماعی به مهمانی رفته، و به خوردن شیرینی مشغول است، درگفتگویی به برطرف اختلافات مردم می پردازد. اگر ببیند او را در باغی به مهمانی بردند و در آن باغ میوه بسیار بود، دلیل که در جنگ شهید شود. اگر کسی ببیند که در ضیافتی با شکوه شرکت دارد، تعبیرش این است که دوستان با محبتی دارد که در صدد لطف و ابراز محبت به او هستند.
 • اگر ببینید کسانی که در آن ضیافت هستند همگی لباس های شاد و رنگی بر تن نموده اند و در ظروف گرانبها غذا می خورند، نشانه این است که در هر راهی که قدم بر می دارید، نیکی و خیر و منفعتی برایتان وجود خواهد داشت و دوستان شما نیز انسان های خوب و با محبتی هستند.
 • اگر ببینید در ضیافتی حضور دارید که همه در آن به قهقهه مشغول هستند و پایکوبی و پایکوبی می نمایند، تعبیرش رسیدن مصیبت به کسی است که آن ضیافت را ترتیب داده است و اگر ببینید که دیگران در آن ضیافت، افرادی نا آشنا هستند و روی میزها خالی از ظروف زیبا و غذا است، موردی نا خوشایند مانند سوء تفاهم یا نا امیدی، در بیداری پیش خواهد آمد.
 • کارل یونگ: خواب دیدن اینکه شما در مهمانی هستید بیانگر این است که احتیاج دارید به خودتان بیشتر حال دهید و بیشتر لذت ببرید. اگر مهمانی بد باشد پس بیانگر این است که شما از مهارت های اجتماعی تان مطمئن نیستید. اگر خواب ببینید که در جشن تولدتان هستید، بیانگر این است که قدر زندگی ای که دارید را می دانید.

تعبیر خواب پایکوبییدن - دیدن پایکوبی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مهمان ناخوانده

 • کارل یونگ: اگر شما خواب یک مهمان ناخوانده را ببینید، بیانگر این است که به این درک می رسید که در یک جایی از زندگی تان از شما سو استفاده می شود.
 • مهمان سر زده به دوست یا خواستگار تعبیر می شود و کاری پیش خواهد آمد که موجب می شود از زندگی و کار روزمره خود، کمی عقب بمانید.
 • اینکه رفتار مهمان سر زده با بیننده خواب چگونه باشد، در تعبیر خواب بسیار مؤثر است. اگر مهمان سرزده، مرتب به بوسیدن و فشار دادن شما در آغوش خود پرداخت، از جانب شخصی که انتظار آن را ندارید، با شما رفتاری خواهد شد که باعث آزردگی شما از او شده و سعی خواهید کرد که از او دور شوید.
 • اگر مهمان سرزده، کاملاً آرام و با متانت با شما برخورد کرد، دوستی های جدیدی در زندگی شما برقرار خواهد شد که پایدار و طولانی مدت خواهد بود.
 • اگر مهمان ناخوانده با شما دعوا کرد و یا با شما به فحاشی و زد و خورد پرداخت، دیگران در بیداری به تعریف و تمجید از شما خواهند پرداخت و به شما لطف و محبت و کمک خواهند رسانید.

تعبیر خواب پذیرایی کردن و غذا دادن به مهمان

 • اگر به مهمان خود غذا می دهید، بسته به نوع غذایی که می دهید به دیگران خیر و برکت خواهید رساند.
 • اگر خواب ببینید از مهمانان خود با غذاهای خوب و شیرینی و میوه پذیرایی می کنید، از جانب شما به دیگران محبت و خیر و نیکویی خواهد رسید.
 • اگر به مهمان خود نان بدهید، روزی پاک و تمیز و برکت به آنان خواهد رسید.
 • اگر غذای چرب و پر روغنی به آنان بدهید، موجب خواهید شد تا دیگران به ثروت و مال فراوان برسند.
 • پذیرایی با غذاهای گوارا و نوشیدنی های شیرین نشانه رسیدن خبرهای خوب و شاد کامی و نوشیدنی های تلخ یا غذاهای شور نشانه خبرهای بد و رسیدن اختلافات با کسانی است که در خواب دیده اید.
 • اگر غذای چرب تناول کنید به ثروت می رسید. غذای شیرین خوردن به تعبیر پایداری در دوستی و حل مسائل است. نان زیاد نشانه برکت و شربت نوشیدن، نشانه شاد کامی است. غذاهای شور یا تلخ و نوشیدنی های بد طعم نشانه اختلافات و بروز ناراحتی بین کسانی است که خواب دیده اید به نزد آنان به مهمانی رفته اید.

تعبیر خواب برنامه ریزی برای مهمانی

کارل یونگ: خواب دیدن اینکه یک مهمانی را برنامه ریزی می کنید بیانگر این است که شما خیلی روشمند هستید و احتیاج دارید که کمی بی اختیار رفتار کنید. زمان آن رسیده که کمی آسان گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به سادگی، بازتابی از سطح استرس شما در خصوص برنامه ریزی یک مهمانی واقعی باشد (نگران برنامه ریزی یک مهمانی واقعی هستید)

تعبیر خواب مهمانی مردانه

کارل یونگ: اگر شما مرد هستید و خواب میبینید که یک مهمانی کاملا مردانه است بیانگر این است که شما توانایی هاتان را قبول ندارید و زیر سوال می برید. شما می ترسید که از پس انتظارات دیگران بر نیایید و به پایشان نرسید و مورد چشم پوشی قرار گیرید. یا شاید شما تمایل دارید که کنار بکشید و ایستادگی نکنید.

تعبیر خواب دورهمی

کارل یونگ: دیدن دورهمی در خوابتان بیانگر این است که کوشش می کنید جنبه های مختلف شخصیتی تان را ادغام کنید. شاید شما آرزو می کنید که خصوصیات دیگران را درون خودتان ایجاد کنید. اینکه چقدر خوب این افراد را می شناسید را در نظر گیرید، نکات مهمی در خود دارد. خواب ممکن است جناسی از جمع آوری کردن یا چیزی را کنار هم آوردن باشد، یعنی شواهد، اطلاعات یا چیزی را گرد هم آورید.

منابع:

Yotaab.com

Pendarno.ir

خواب و رویا

تعبیرستان

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

منبع: setare.com
انتشار: 5 آذر 1399 بروزرسانی: 5 آذر 1399 گردآورنده: georgiaro.ir شناسه مطلب: 1575

به "تعبیر خواب مهمانی - مهمان داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

10 کاربر به "تعبیر خواب مهمانی - مهمان داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز داده اند | 3.3 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب مهمانی - مهمان داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید