تعبیر خواب باز (پرنده شکاری)

به گزارش تور گرجستان ارزان، با تعبیر خواب پرنده باز، تعبیر خواب باز سفید، تعبیر خواب باز مرده، تعبیر خواب باز امام صادق و تعبیر خواب فرار کردن باز همراه ما باشید.

تعبیر خواب باز (پرنده شکاری)

دیدن پرنده باز در خواب از دیدگاه امام صادق رسیدن به آرامش و شادی است.

تعبیر خواب باز (پرنده)

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که بازی بگرفت یا کسی به وی داد و آن باز مطیع او بود، یعنی بر دست وی نشست، دلیل نماید بر عظیمی قدر و افزونی جاه و منزلت. اگر او بیند که بازی سفید بر دست او نشست، دلیل که از پادشاه قدر و منزلت یابد. اگر بیند باز از دست او بیفتاد و بمرد، دلیل است که از منزلت به درویشی و بیچارگی افتد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: باز مرغی است شکاری و زیبا در خواب نماینده آرزو و امید و تمنیات عظیم درونی بیننده خواب است. دیدن باز در خواب از زاویه دید مثبت و نیکو است بخصوص اگر باز سفید باشد نشانی از کامیابی و کامروائی است.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن باز از جانب پادشاه مهترگردد

لیلا برایت می گوید: دیدن باز در خواب، بیانگر آن است که در انجام یکی از کارهایتان دچار بدشانسی می شوید.

تعبیر خواب باز سفید

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بازی سفید بیافت، اگر از مردمان پادشاه بود، دلیل است از پادشاه ولایت و حرمت یابد. اگر از رعیت بود مال بسیار حاصل نماید. اگر بیند باز بر بام او نشست، دلیل که او را با پادشاه نو صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد.

تعبیر خواب فرار کردن باز

ابراهیم کرمانی: اگر بیند باز بگریخت و در خانه شد یا در زیر دامن زنی پنهان گشت، دلیل که آن زن را پسری خوب روی پدید آید. اگر بیند بر پای آن زن زنگله زرین یا سیمین بود، دلیل است که زن را دختری آید.

دیدن پرنده باز در خواب به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

چون بیند که باز مطیع او است. تأویل بر پنج وجه بود.

  1. رسیدن به آرامش
  2. شادی
  3. بشارت
  4. فرمانروائی
  5. یافتن مراد

مال به قدر و قیمت باز (دو هزار درم تا هزار درم)، خاصه چون باز سفید و مطیع او بود

چون باز مطیع نباشد تاویلش برچهار وجه بود.

  1. پادشاه ستمگر
  2. حاکمی که میل کند
  3. فقیه خائن
  4. فرزند که فرمان پدر و مادر نبرد

تعبیر خواب مردن باز

مطیعی تهرانی: چنان چه ببینید که بازی در دست دارید و آن باز به ناگاه بمیرد یا چون دقت کنید می بینید مرده است از شکست و نامرادی شما خبر می دهد و از نظر اقتصادی تهی دست می شوید. اگر ببینید که یک باز دارید و آن باز از دست شما گریخت اما از خانه شما بیرون نرفت دچار آشفتگی می شوید این آشفتگی به از هم گسیختگی نمی انجامد.

انتشار: 24 آبان 1401 بروزرسانی: 24 آبان 1401 گردآورنده: georgiaro.ir شناسه مطلب: 1524

به "تعبیر خواب باز (پرنده شکاری)" امتیاز دهید

1 کاربر به "تعبیر خواب باز (پرنده شکاری)" امتیاز داده است | 4 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب باز (پرنده شکاری)"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید